Δικαιολογητικά 1ης Εγγραφής στον ΙΣΕΚ

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Δικαιολογητικά 1ης Εγγραφής στον ΙΣΕΚ

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την οικεία Νομαρχία.
 1. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικών Πανεπιστημίων (επικυρωμένο) ή Φωτοτυπία πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο Ε.Ε. επικυρωμένα ή Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου και επίσημη μετάφραση για πτυχίο εκτός Ε.Ε. επικυρωμένα.

  Επίσης αναλυτική βαθμολογία.

  Σε περίπτωση που δεν απαιτείται για την έκδοση της αδείας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, προσκομίζετε και πιστοποιητικό πληρότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αριθμ. 93/16 Ε.Ο.Κ. από το Υπουργείο Υγείας της χώρας έκδοσης του πτυχίου. Οι επικυρώσεις στα ξενόγλωσσα πρέπει να έχουν γίνει από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών.
  1. Για τα μέλη που μόλις πήραν το πτυχίο τους και εγγράφονται πρώτη φορά σε Ιατρικό Σύλλογο: 30€ β) Για τα μέλη που εγγράφονται πρώτη φορά στον Ι.Σ.Η. και μεταγράφονται από άλλο Ιατρικό Σύλλογο: εγγραφή + ετήσια συνδρομή = €110
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (αν υπάρχει)

Σημείωση...

Για εγγραφή υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε., επιπλέον απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχω τεθεί υπό δικαστική αντίληψη και δεν εκκρεμεί εις βάρος μου καταγγελία ή πειθαρχική ποινή».

Για εγγραφή αλλοδαπού (από χώρες εκτός Ε.Ε.), επιπλέον και από τα παραπάνω δικαιολογητικά:

 1. Άδεια παραμονής.
 2. Ξενόγλωσσο πρωτότυπο δίπλωμα.
 3. Επίσημη μετάφραση του διπλώματος στα ελληνικά.
 4. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων σπουδών μεταφρασμένη στα ελληνικά.

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health