Δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος ιατρού

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος ιατρού

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

 1. Αίτηση (χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας).
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
  1. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από Μη Κράτη της Ε.Ε., αντίγραφο πτυχίου, ισοτιμία του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε πρωτότυπο καθώς και επίσημη μετάφραση(από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εξουσιοδοτημένο Δικηγόρο) του πτυχίου της αλλοδαπής.
  2. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε. που έχουν εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο μετά από την 1.1.1981: Αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος από εκεί, πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16/CEE.
 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τους υπηκόους άλλων κρατών.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατάταξης ή για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 1637/Β/7-11-2006) ότι:
  1. «δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση επαγγελματικής μου ιδιότητας»
  2. σε αντίθετη περίπτωση: «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ...» (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένο.
 7. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης.
 8. Παράβολο Δημόσιου Ταμείου 8 € και παράβολο Χαρτοσήμου  30 €.
 9. Δύο (2) όμοιες φωτογραφίες.
 10. Για αλλοδαπούς ομογενείς οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας: άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 11. Οι εξ Αλβανίας ομογενείς δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια εργασίας ή άδεια παραμονής, αλλά το ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.
 12. Για αλλοδαπούς άδεια παραμονής και εργασίας, καθώς και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρατηρήσεις...

Αφού καταθέσετε τα δικαιολογητικά περιμένετε την ειδοποίηση της Διεύθυνσης Υγείας ότι έχει εκδοθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σας. Η επίδοση της γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Προϋπόθεση για την παραλαβή της άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι η προηγούμενη εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο (προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας  ή στον Ιατρικό Σύλλογο.

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health