Δικαιολογητικά για σύνταξη

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Δικαιολογητικά για σύνταξη

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό του οικείου Συλλόγου στο οποίο θα βεβαιώνεται: α)ο αριθμός μητρώου του υγειονομικού, β) ότι έχει κατατεθεί πτυχίο και τα στοιχεία του, γ) η ημερομηνία εγγραφής και δια γραφής, δ) η ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος, ε) ότι υπήρξε συνεχής άσκηση του επαγγέλματος από τη εγγραφή μέχρι τη διαγραφή. Αν ο Υγειονομικός είχε τελέσει μέλος περισσότερων Συλλόγων πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικά από όλους, εκτός αν ο τελευταίος Σύλλογος αναφέρει τη χρονολογία της υπαγωγής στους άλλους Συλλόγους (Σημείωση: Η ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία διαγραφής από το Σύλλογο).
 4. Αποδεικτικά ασκήσεως υγειονομικού επαγγέλματος από το 1979:
  1. Βιβλίο αμοιβών-δαπανών θεωρημένα από την Εφορία ή
  2. Διπλότυπες αποδείξεις(στελέχη των μπλοκ) ή
  3. Στελέχη συνταγολογίων ναρκωτικών ή
  4. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 φαρμακοποιών, για την καταχώρηση συνταγών του αιτούντος στο συνταγολόγιο τους με τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία καταχωρήσεως τους
  5. Αν ο αιτών είναι κλινικάρχης, πρέπει να το δηλώσει και να προσκομίσει απόφαση ανακλήσεως αδείας λειτουργίας της κλινικής του
  6. Για τις έμμισθες θέσεις πρέπει να υποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό (Σημείωση:Όταν υπάρχει παράλληλη άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος και έμμισθης θέσης, αρκεί το πιστοποιητικό της έμμισθης θέσης)
  7. Αν είναι φαρμακοποιός με δικό του φαρμακείο, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό της νομαρχίας που θα αναφέρει όλες τις μεταβολές από την ίδρυση μέχρι την ανάκληση της αδείας. Επίσης, αν έχει συ στεγασμένο φαρμακείο, πρέπει να διαλυθεί η συστέγαση και να υποβληθεί λύση του εταιρικού με σφραγίδα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
 5. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο του κλάδου Σύνταξης.
 6. Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία μας, σχετικά με τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος και την οικογενειακή κατάσταση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία μας σχετικά με την επιλογή της περίθαλψης που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.
 8. Δελτίο Αναγγελίας για Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ)το οποίο χορηγείται από την υπηρεσία.
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά σπουδών για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές εσωτερικού ή εξωτερικού (Υποβάλλεται από ασφαλισμένους μετά την 1-1-93).
 10. Αν ο αιτών είναι μονοσυνταξιούχος, πρέπει να δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν δικαιούται ούτε έχει συνταξιοδοτηθεί από καμιά άλλη πηγή πλην του Ε.Τ.Α.Α. Σε περίπτωση που έχει προσδοκία συνταξιοδοτήσεως, λόγω του ότι υπάρχει εκκρεμής δίκη κ.λ.π υποχρεούται να το δηλώσει.
 11. Οι μέτοχοι σε εταιρία (Ο.Ε, Ε.Ε. κ.λ.π) πρέπει να υποβάλλουν και βεβαίωση της εταιρίας από πότε μέχρι πότε παρείχαν τις υγειονομικές υπηρεσίες τους με αμοιβή και από ποια ημερομηνία σταμάτησαν να παρέχουν τις υγειονομικές υπηρεσίες τους στην εταιρία.
 12. Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από την εφορία για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 13. Κατάσταση μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για τον Τομέα Υγειονομκών των πέντε ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης.(Υποβάλλεται μόνο από έμμισθους ασφαλισμένους μετά την 1-1-93).
 14. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων που είναι γραμμένος αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ( όποιας τράπεζας επιθυμείτε).
 15. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου (εκκαθαριστικό εφορίας κ.λ.π ) στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Προσοχή...

Τα δικαιολογητικά που σημειώνονται με τον αστερίσκο ζητούνται αυτεπάγγελτα (Ν.3242/04 αριθ. 5). Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση σημειώστε το ανάλογο δικαιολογητικό και την διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία θα αναζητηθεί.

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health