Οδηγίες συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Οδηγίες συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Γενικά...

Η παρούσα εγκύκλιος παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες της ορθολογικής και αιτιολογημένης συνταγογράφησης κατ' εφαρμογήν του Π.Δ. 67/2000 για τις υποχρεώσεις των ιατρών των ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τους συνταγογραφούντες και εκτελούντες τη συνταγή.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η συνταγογραφική συμπεριφορά των ιατρών δεν αντικατοπτρίζει πάντα την ορθή επιλογή της θεραπευτικής αγωγής. Η συνταγογράφηση δεν είναι πάντοτε αιτιολογημένη και ορθολογική, συχνά δεν κατευθύνεται από την τεκμηριωμένη ιατρική γνώση και αντανακλά συνήθειες, μόδες ή κακές παγιωμένες συνταγογραφικές τεχνικές, με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.

Οι ιατροί, συνταγογραφούντες και ελεγκτές, καθώς και οι φαρμακοποιοί, ως λειτουργοί της δημόσιας υγείας, πρέπει σε κάθε βήμα να ελέγχουν την έκδοση και την εκτέλεση της συνταγής με μοναδικό κίνητρο και στόχο τη θεραπεία και την ασφάλεια των ασθενών. Τούτο σημαίνει ότι η χορήγηση ενός φαρμάκου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς από τον συνταγογραφούντα, πράγμα που εξασφαλίζεται με την αναγραφή στη συνταγή της σαφούς και πλήρους διάγνωσης της νόσου του ασθενούς ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που συνηγορεί υπέρ της χορήγησης του συγκεκριμένου φαρμάκου. Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να ελέγχεται από τον ελεγκτή ιατρό, εάν αυτό προβλέπεται από τη διαδικασία της χορήγησης του φαρμάκου, και από το φαρμακοποιό που θα εκτελέσει τη συνταγή. Τυχόν παραλείψεις, σφάλματα ή λάθη πρέπει να επισημαίνονται στον συνταγογραφούντα ιατρό, ο οποίος παραμένει ο κύριος υπεύθυνος της συνταγογράφησης.

Ειδικά...

 1. Όλοι οι ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας. Η συνταγογράφηση πρέπει να είναι ορθολογική και αιτιολογημένη, να γίνεται με στόχο τη βελτίωση της υγείας των ασθενών και να μην αντανακλά τυχόν κακές παγιωμένες συνταγογραφικές συμπεριφορές. Κατά τη συνταγογράφηση, οι ιατροί πρέπει:
  • Να προτιμούν τη συνταγογράφηση φαρμάκων αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας από τον Κατάλογο Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων «Λίστα» και να αποφεύγουν φάρμακα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί «πιθανώς αποτελεσματικά». Η συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων εκτός της Λίστας «αναντικατάστατα» θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρως αιτιολογημένη γνωμάτευση.
  • Να συνεκτιμούν τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, οι οποίες, σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών (π.χ. ηλικιωμένοι ή παιδιά), είναι συχνότερες και σοβαρότερες (η χορήγηση λ.χ. μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών ή αμινογλυκοσιδών σε ηλικιωμένους και παιδιά πρέπει να γίνεται με φειδώ και προσοχή).
  • Να αποφεύγουν την άσκοπη πολυφαρμακία (όπως π.χ. η χορήγηση πολυβιταμινούχων σκευασμάτων, αγγειοδιασταλτικών ή άλλων φαρμάκων με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα).
 2. Η συνταγογράφηση των φαρμάκων πρέπει να βασίζεται στην τεκμηριωμένη ιατρική γνώση, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας καθώς και τη νομιμότητα για τους συνταγογραφούντες και ελεγκτές ιατρούς και τους εκτελούντες τη συνταγή φαρμακοποιούς. Τούτο σημαίνει ότι κάθε ιατρός υποχρεούται να συνταγογραφεί φάρμακα αποκλειστικά και μόνο για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις τους. Η χορήγηση φαρμάκων εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων συνιστά «κλινική δοκιμή», απαιτεί άδεια από τον ΕΟΦ και υπάγεται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Α6/l0983/12.12.84.
 3. Η συνταγή πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
  • την ημερομηνία,
  • το ονοματεπώνυμο του ασθενούς,
  • την πλήρη και σαφή διάγνωση και/ή την αιτιολόγηση της χορήγησης (π.χ. προληπτική αντιμικροβιακή θεραπεία),
  • έως τρία ιδιοσκευάσματα (ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα, αριθμό εμβαλαγίων και δοσολογικό σχήμα),
  • οδηγίες χορήγησης,
  • την υπογραφή και
  • το ονοματεπώνυμο ή τη σφραγίδα του ιατρού.
  • Οι λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση του ενιαίου τύπου συνταγολογίου των ασφαλιστικών ταμείων καθορίζονται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Υ9β/5395/29.8.2000) και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ711154/6.7.2000).
 4. Για τα οξέα περιστατικά οι συνταγογραφούντες ιατροί θα αναγράφουν στη συνταγή μόνον ένα εμβαλάγιο για κάθε ιδιοσκεύασμα. Κατ' εξαίρεση αναγραφή δύο εμβαλαγίων μπορεί να γίνει εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο η συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή του ασθενούς να συνεχιστεί για χρονικό διάστημα, το οποίο θα αναγράφεται και θα αιτιολογείται και για το οποίο δεν επαρκεί το ένα εμβαλάγιο. Για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή, οι ιατροί μπορούν να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους. Για την επαναλαμβανόμενη συνταγή θα χρησιμοποιούν τρία συνεχή φύλλα του συνταγολογίου, τα οποία θα αριθμούν αναλόγως και στο καθένα από αυτά θα αναγράφουν τις λέξεις «επαναλαμβανόμενη συνταγή». Η ποσότητα των εμβαλαγίων σε κάθε φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θεραπεία μηνός και, σε περίπτωση που η ποσότητα αυτή υπερβαίνει τα δύο εμβαλάγια, θα αναγράφεται η ενυπόγραφη ένδειξη «χρόνια πάθηση-θεραπεία μηνός». Το κάθε φύλλο θα εκτελείται χωριστά από το φαρμακοποιό. Το δεύτερο ή τρίτο φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορεί να προσκομίζεται στο φαρμακοποιό για εκτέλεση μέχρι και 5 ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο φύλλο ημερομηνία.
 5. Οι αγροτικοί ιατροί και οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, υποχρεούνται να συνταγογραφoύν μόνο ένα εμβαλάγιο ανά ιδιοσκεύασμα για τα οξέα περιστατικά και σε περίπτωση συνέχισης της θεραπείας να εκδίδουν νέα συνταγή. Για τα χρόνια περιστατικά μπορούν να εκδίδουν «επαλαμβανόμενη συνταγή» σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση του ιατρού ειδικότητας, στην οποία αναγράφονται τα ιδιοσκευάσματα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της νόσου. Στην περίπτωση αυτή ο αγροτικός ιατρός θα αναγράφει στη συνταγή και το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του ιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση, καθώς και την ημερομηνία έκδοσής της (π.χ. «Γνωμάτευση του καρδιολόγου <ονοματεπώνυμο> της1/9/2000»). Μολονότι στο Π.Δ. 67/2000 προβλέπεται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα να χορηγούνται για όσο χρόνο έχει ορίσει ο ιατρός ειδικότητας στη γνωμάτευσή του και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοση της γνωμάτευσης, για την ασφάλεια των ασθενών και σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις μεταβαλλόμενες δράσεις σε μακροχρόνια χορήγηση, είναι σκόπιμο η επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση να μην υπερβαίνει τους 3 έως 6 μήνες (ανάλογα με τη νόσο) και να ζητούνται από τους ασθενείς νέες γνωματεύσεις από τους ιατρούς ειδικότητας.
 6. Οι ιατροί των Κέντρων Υγείας και των εξωτερικών ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων θα συνταγογραφούν σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις των παραγράφων 1 και 2 και με βάση τις αρχές των παραγράφων 3 και 4 της παρούσης εγκυκλίου. Η συνταγογράφηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στα Τμήματα και τις άλλες Μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για τους εσωτερικούς νοσηλευόμενους θα γίνεται στη βάση των ίδιων αρχών και κατευθύνσεων. Η συνταγογράφηση και χορήγηση των φαρμάκων θα γίνεται σε ατομική βάση με τη χρήση του διπλότυπου ατομικού συνταγολογίου του ασθενούς και θα αφορά τη χορήγηση των φαρμάκων του 24ώρου (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενός 48ώρου). Η συνταγή πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να περιλαμβάνει:
  • την ημερομηνία,
  • το ονοματεπώνυμο του ασθενούς,
  • την πλήρη και σαφή διάγνωση και/ή την αιτιολόγηση της χορήγησης (π.χ. προληπτική αντιμικροβιακή θεραπεία),
  • την ονομασία, τη μορφή και την περιεκτικότητα των ιδιοσκευασμάτων,
  • τη δοσολογία και τη διάρκεια της θεραπείας (24 ή 48 ώρες),
  • την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο ή τη σφραγίδα του ιατρού.
 7. Οι νοσοκομειακοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα που περιλαμβάνονται στον Νοσοκομειακό Συνταγολόγιο του νοσοκομείου τους ή, ελλείψει τούτου, στον Κατάλογο Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων (Λίστα). Συνταγογράφηση εκτός του Νοσοκομειακού Συνταγολογίου ή της Λίστας πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς (π.χ. αποτυχία θεραπείας ή αλλεργική αντίδραση με ιδιοσκεύασμα του Συνταγολογίου ή της Λίστας) και η συνταγή να υπογράφεται από τον Διευθυντή του Τμήματος ή της Μονάδας.
 8. Για τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων που δεν υπάρχουν στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου απαιτείται η συμπλήρωση ειδικού εντύπου, το οποίο θα απευθύνεται στην Επιτροπή Φαρμάκων του Νοσοκομείου και θα αφορά σε συγκεκριμένους ασθενείς, Η Επιτροπή Φαρμάκων, μετά από επιστημονική και φαρμακοοικονομική μελέτη θα αξιολογεί την αναγκαιότητα της προμήθειας του νέου ιδιοσκευάσματος στο Νοσοκομείο. Η χορήγηση αντιβιοτικών νέου τύπου («αντιβιοτικά υπό περιορισμό»: κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς, νεότερες κινολόνες) απαιτεί την αιτιολογημένη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου βάσει του αντιβιογράμματος και της κλινικής εικόνας, το οποίο θα ελέγχεται από την Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου για την ορθότητα της χρησιμοποίησης και τις ημέρες χορήγησης στον ασθενή.

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health