Βιβλίο ασθενών

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Βιβλίο ασθενών

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Η τήρηση του βιβλίου επίσκεψης ασθενών καθιερώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 64 του Ν. 2065/92. Τηρείται απο όλους τους ιατρούς και απο τις εταιρείες που συνιστούν ιατροί με αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Στο βιβλίο καταχωρούνται για κάθε ασθενή το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του, η χρονολογία επίσκεψης και ο αριθμός ΑΠ.Υ. (απόδειξη παροχής υπηρεσίων) όταν αυτή εκδίδεται. Οταν εκδίδεται μια απόδειξη για περισσότερες απο μια επισκέψεις του ιδίου ασθενή τότε αυτή αναγράφεται σε όλες τις επισκέψεις που καλύπτονται απ΄αυτήν. Οι ιατροί που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο ή με ασφαλιστικά ταμεία και υποχρεούνται να δέχονται ασφαλισμένους στο ιατρείο τους χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερη αμοιβή δεν υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ασθενών στο τηρούμενο βιβλίο (όταν λαμβάνονται μέρος αμοιβής ή ποσοστό συμμετοχής τότε αναγράφονται οι ασθενείς κανονικά).

Για όλους τους άλλους ασθενείς ακόμα και αυτούς που δέχεται ο ιατρός δωρεάν είναι υποχρεωτικό να καταχωρούνται στο εν λόγω βιβλίο. Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών τηρείται στο χώρο εξέτασης και ενημερώνεται με την είσοδο του ασθενούς στο χώρο εξέτασης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 παρέχεται η δυνατότητα στους ιατρούς να συνενώνουν το βιβλίο επίσκεψης ασθενών με το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων με την προϋπόθεση ότι απο το τηρούμενο συνενωμένο "Βιβλίο επίσκεψης ασθενών-Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων" θα προκύπτουν τα δεδομένα και των δύο βιβλίων, θα παραμένει στο χώρο εξέτασης των ασθενών και θα τηρείται χειρόγραφα.

Οσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να αναγράφονται στη στήλη των εσόδων είναι η χρονολογία, στη στήλη της αιτιολογίας το ονοματεπώνυμο και η Διεύθυνση του ασθενή και στη συνέχεια με την έκδοση της Α.Π.Υ. να συμπληρωθεί ο αριθμός της στο τηρούμενο βιβλίο και το ποσό αμοιβής.

Το συνενωνμένο βιβλίο θεωρείται στη Δ.Ο.Υ. στο τμήμα Κ.Β.Σ. με κωδικό TAXIS 288. Οι ιατροί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα το βιβλίο εσόδων-εξόδων και ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών βάσει του άρθρου 64 παρ. 11 του Ν. 2065/92, χωρίς να το έχουν θεωρήσει με τον πιο πάνω κωδικό (288) έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να το τηρούν και ως βιβλίο επίσκεψης ασθενών και μετά την 1.1.2003 μέχρι την εξάντλησή του, χωρίς να απαιτείται καμία γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μετά την εξάντλησή του όμως ή θα πρέπει να θεωρηθεί, αφού γίνει η γνωστοποίηση, ως συνενωμένο βιβλίο επίσκεψης ασθενών-βιβλίο εσόδων-εξόδων με κωδικό 288 ή θα πρέπει να θεωρηθούν δύο ξεχωριστά βιβλία (δηλαδή ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων και ένα βιβλίο επίσκεψης ασθενών).

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health