Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με προσωπικούς ιατρούς

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με προσωπικούς ιατρούς

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια, Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

β) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

γ) Του άρθρου 38 και της παρ. 6 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια,

δ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α’ 189),

ε) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) την με αρ. Γ4β/Γ.Π.:15098/18-03-2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 213) απόφαση Υπουργού Υγείας: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

ια) την υπ’αριθμ. Γ4β/οίκ.: 35978/21-6-2022 υπουργική απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ).» (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/ 22-6-2022)

ιβ) την υπό στοιχεία Γ3γ/40426/5-7-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων» (Β’ 2221).

ιγ) την υπ' αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.35160/16-6-2022 (Β’ 3020) υπουργική απόφαση, για «Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).»

ιδ) την υπ' αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16-6-2022 (Β’ 3020) υπουργική απόφαση για «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.»

ιε) την υπ' αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.34694/14-6-2022 (Β’ 3010) υπουργική απόφαση, «Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στους ιατρούς ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.»

ιστ) την υπ' αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.34693/14-6-2022 (Β’ 3010) υπουργική απόφαση, «Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό.

ιζ) την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22-6-2022 υπουργική απόφαση (Β 3233) «Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας» στην οποία επισυνάπτεται το σχέδιο συμβατικού κειμένου προσωπικού ιατρού ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής

2. Την υπ’αριθμ. 153/Συν.835/27-06-2022 Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικού Ιατρού» του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες ιατρούς ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας

Αποφασίζει και Προσκαλεί:

Σε ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με Προσωπικούς Ιατρούς, ιατρικών ειδικοτήτων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και εσωτερικής Παθολογίας για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό.

Κατεβάστε την απόφαση του ΕΟΠΠΥ

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health