Ενημέρωση προς τα μέλη του ΙΣΕΚ σχετικά με διορισμό DPO

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Ενημέρωση προς τα μέλη του ΙΣΕΚ σχετικά με διορισμό DPO

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Στις 28 Απριλίου 2018 έγινε ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο επί του νέου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) από στελέχη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και η οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει άμεση ισχύ από τις 25/05/2018. Τον Ι.Σ.Ε.Κ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γεράσιμος Αποστολάτος και ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου κ. Εμμανουήλ Φούρναρης.

Με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, εισάγεται ο θεσμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) , ενός προσώπου με γνώσεις περί του δικαίου και των πρακτικών προστασίας των δεδομένων, το οποίο αναλαμβάνει εν γένει την παρακολούθηση και την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον ανωτέρω Κανονισμό και συνεργάζεται με τις Εποπτικές Αρχές, ενεργώντας ως σύνδεσμος επικοινωνίας. Ο ορισμός του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθίσταται υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση όπου:

  1. Η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή δημόσιο φορέα. Εξαιρούνται τα δικαστήρια όταν ασκούν δικαιοδοτικό έργο.
  2. Απαιτείται τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα.
  3. Διενεργείται μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Ειδική κατηγορία δεδομένων συνιστούν τα δεδομένα υγείας και επομένως, οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες του κλάδου υγείας ενδέχεται να εμπίπτουν στην περίπτωση 3 κατά την οποία λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων υγείας σε μεγάλη  κλίμακα. Επομένως, κρίσιμο είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της επεξεργασίας δεδομένων σε «μεγάλη κλίμακα».

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρειάζονται τα νοσοκομεία, οι ιδιωτικές κλινικές και τα μεγάλα διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία. Ένα μέσο ιδιωτικό ιατρείο δε χρειάζεται DPO. Όλοι όμως οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες προστασίας δεδομένων.

Για παράδειγμα όσοι ιατροί αποστέλλουν βιολογικό και γενετικό υλικό σε άλλο μέρος πρέπει να τηρούν τους ακόλουθους κανόνες:

  1. Πρέπει να  συνάψουν με τα courier σύμφωνο εμπιστευτικότητας για τα υλικά τα οποία μεταφέρονται
  2. Τα υλικά που μεταφέρονται με το courier δεν πρέπει να έχουν το ονοματεπώνυμο του ασθενή αλλά μόνο ένα κωδικό ο οποίος θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά εκ των υστέρων στο εργαστήριο και θα ταυτοποιεί τον ασθενή.
  3. Ο υπολογιστής του ιατρού θα πρέπει να έχει κωδικούς ασφαλείας ούτως ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
  4. Πρέπει να διατηρούνται ψηφιακά αρχεία των ασθενών τουλάχιστον για μία δεκαετία.

Για περαιτέρω ενημέρωση επισκεφτείτε το www.dpa.gr. Θα σας ενημερώνουμε συνέχεια για οτιδήποτε νεώτερο προκύψει..

Κατεβάστε την ενημέρωση

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health