Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου σε ΦΕΚ

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Full premium theme for CMS

Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου σε ΦΕΚ

την .

Блогът Web EKM Blog очаквайте скоро..

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ 38/2017 τ. Α' δημοσιεύθηκε ο ν. 4461/28.03.2017 με θέμα "Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συναξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις."

Ειδικότερα, παρακαλείσθε για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 43 και 100 (παρ. 1 και 2).

Άρθρο 100

  1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2001 (Α΄70) μετά τις λέξεις «ή παθολογοανατομικής» προστίθενται οι λέξεις «ή αιματολογίας».
  2. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λειτουργία χώρων διενέργειας αιμοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγμάτων αίματος (αιμοληπτηρίων) εκτός της εγκατάστασης των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Οι κατά τόπον Ιατρικοί Σύλλογοι δεν επιτρέπεται να χορηγούν αποφάσεις έγκρισης για τη λειτουργία χώρων αιμοληψίας - αιμοληπτηρίων εκτός διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι υφιστάμενοι χώροι αιμοληψίας παύουν να λειτουργούν.

Οι επιτροπές ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων διενεργούν αυτοψία και επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να διαπιστώσουν τη διακοπή λειτουργίας των χώρων αιμοληψίας και συντάσσουν σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 43

Λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΒ.3 της παρ. ΙΒ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑTΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ) ή κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του ν.1666/1986 (Α΄200). Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα με νόμιμες άδειες που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος και εφαρμογής του ν. 4316/2014 (Α΄270), εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως με τις ίδιες άδειες.».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την γνωστοποίηση...

Μοιράσου...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

fb

youtube

rss

health